اتاق های هتل

اتاق شماره 423

از: 7,000,000 ریال شب

اتاق شماره 430

از: 7,000,000 ریال شب

اتاق شماره 429

از: 4,200,000 ریال شب

اتاق شماره 428

از: 8,100,000 ریال شب

اتاق شماره 427

از: 9,000,000 ریال شب

اتاق شماره 426

از: 8,100,000 ریال شب

اتاق شماره 425

از: 8,100,000 ریال شب

اتاق شماره 424

از: 7,000,000 ریال شب

اتاق شماره 422

از: 6,000,000 ریال شب

اتاق شماره 421

از: 7,000,000 ریال شب

اتاق شماره 420

از: 9,000,000 ریال شب

اتاق شماره 419

از: 6,000,000 ریال شب

اتاق شماره 418

از: 8,100,000 ریال شب

اتاق شماره 417

از: 5,500,000 ریال شب

اتاق شماره 416

از: 7,200,000 ریال شب

اتاق شماره 415

از: 7,000,000 ریال شب

اتاق شماره 414

از: 7,000,000 ریال شب

اتاق شماره 413

از: 9,000,000 ریال شب

اتاق شماره 412

از: 8,000,000 ریال شب

اتاق شماره 411

از: 8,000,000 ریال شب

اتاق شماره 410

از: 8,100,000 ریال شب

اتاق شماره 409

از: 11,000,000 ریال شب

اتاق شماره 408

از: 11,000,000 ریال شب

اتاق شماره 407

از: 4,200,000 ریال شب

اتاق شماره 406

از: 8,000,000 ریال شب

اتاق شماره 405

از: 9,000,000 ریال شب

اتاق شماره 404

از: 11,000,000 ریال شب

اتاق شماره 401 – VIP

1 bedroom
20 m2

این سوئیت بزرگ در بخش شمالی مجتمع قرار گرفته است. دارای پنجره...

از: 13,000,000 ریال شب

اتاق شماره 402

از: 8,000,000 ریال شب

اتاق شماره 403

از: 10,000,000 ریال شب